گازهای موجود در دود سیگار مانند: منواکسید کربن،اکسیدهای نیتروژن،سیانید هیدروژن،آمونیاک و دیگر مواد سمی موجود مثل:آکرولئین و فرمالدهید و ... در وجود حرارت بالای ۸۰۰ درجه سانتیگراد (دمای اشتعال سیگار) مانند یک راکتور شیمیایی مواد جدید و بسیار مضری را (معمولاً از طریق مکانیسم های رادیکالی) تولید می کنند٬ این ترکیبات بسیار محرک و فعال بوده و می توانند باعث تخریب بافتهای حساسی مثل ریه و کیسه های هوایی و تولید بیماریهایی نظیر برونشیت مزمن شوند.

همچنین ترکیبات منو اکسید کربن موجود پس از جذب در شش ها می توانند با هموگلوبین (نوعی پروتئین ناقل اکسیژن موجود در خون) در رقابت با اکسیژن، ترکیب شده و موجب کا هش انتقال ضروری اکسیژن به بافتهای مهم بدن و آسیبهای جدی به این قسمتها (به خصوص مغز و قلب) شوند.

در چند دهه اخیر تحقیقات گسترده ای توسط تیم های تحقیقاتی بزرگ شیمی در سراسر دنیا به منظور کاهش این اثرات بسیار مخرب انجام شده که نتایج این تحقیقات بسیار امیدوار کننده است.

مهمترین این تحقیقات مطالعه بر روی کاتالیست های معدنی به منظور حذف ترکیبات مضر موجود در دود سیگار بوده است:

برای مثال:حذف ترکیبات هیدروژن سیانید و هیدروژن سولفید (مقادیر خیلی کم) به وسیله کاتالیست فعال شده ای از (Pd (II و (Cu(II بر روی بستر آلومینا انجام شده است(
تحقیق دیگری که در دانشگاه ویرجینیا صورت گرفته، حذف ترکیبات هیدروکربنی پلی آروماتیک (PAH) موجود سیگار، توسط فیلم نازک Pd (نانو کاتالیست دهیدروژناسیون) بوده است. (
از مهمترین تحقیقات انجام شده در این مورد می توان به تحقیقات بر روی فتو کاتالیست ها (مثل TiO2 ,ZnO ) اشاره کرد.این نوع کاتالیست ها می توانند بسیاری از ترکیبات موجود در دود سیگار (مثل:آمونیاک ومنواکسید ها و نیتریدها و بسیاری از ترکیبات آرو ماتیک و...) را به خوبی تخریب کنند.

به نظر شما چرا با این همه نتایج بدست آمده هنوز در صنعت دخانیات از این نتایج استفاده نشده؟

پاسخ این سوءال ساده است.زیرا که برای این صنایع سلامتی شما در برابر سودشان از هیچ اهمیتی برخوردار نیست.

/ 0 نظر / 47 بازدید