نامگذاری عناصر

    نامهایی که به عناصر داده شده است متنوع وجالب توجه می باشد گرچه این نامگذاری تابع نظم خاصی نیست اما ذکر منبع انها جالب توجه می باشد نامگذاری عناصر منشاءهای متفاوت دارد؛برخی بر اساس مکان خاص (شهر ،ایالت،کشور ،رودخانه و 000)، برخی براساس رنگشان،تعدادی به افتخار کاشف انها یا افرادی دیگر وغیره نامگذاری شده اند.مثلا؛

·     نام عنصر مس یعنی copperاز قبرس،cyprus،گرفته شده استکه در عهد باستان از ان استخراج میشد.

·      عنصر رنیم،rhenium،به افتخاررودخانه ،راین نامگذاری شده است.این عنصر اخرین عنصری است که در 1925 در طبیعت کشف شده بود و کاشفان ان سه شیمیدان المانی بودند.

·         یک شیمیدان فلاوندی،Gadolinدر نزدیکی یکی از شهرهای سوئد به نام Ytterby سنگهای عجیبی پیدا کرد ودر سال 1793خاکی از انها استخراج نمود که از این خاک 12 عنصر جدا ساز کرد.بیشتر عناصر جداسازی شدهجزو خانواده خاک های نادربودند و 4 عنصر از انها یعنی ایتریوم،ایتر بیوم،تریبیوم و اریبیوم از نام شهری که سنگ معدن در انجا پیدا شد یعنی Ytterby گرفته شده است  .  یکی دیگر از عناصر استخراج شده از سنگ، به افتخار این دانشمند گادولونیم نامگذاری شده است.

   در مجموع 12 عنصر به افتخار کاشفان انها یا سایر دانشمندان نامگذاری شده اند.

    تعداد 9 عنصر بر اساس رنگشان، رنگ ترکیبات انها ویا رنگی که به شعله میدهند ،نامگذاری شده اند.مثلا کلر از کلمه یونانی کلرین به معنای رنگ سبز گرفته شده،کروم بر اساس رنگهای روشن نمکهایش وتالیوم بر اساس رنگ شعله اش،که سبز رنگ است نامگذاری شده اند0بروم از کمه یونانیبرومین،به معنای بوی نافذ و اسمیوم نیز از یک کلمه یونانی به معنای" بو" گرفته شده است.

·  تعداد 19 عنصر بر اساس خواصی ویژهای که دارند،نامگذاری شده اندمثلا،فسفر که خود به خود اتش میگیرد ،در لاتین به معنای حامل نور میباشد.دو عنصر دیسپریوم ولانتان نام خود را از روش سخت جداسازی گرفته اندو دو عنصر رادیوم و رادون بر اساس تابشی که از خود نشر می دهند،نامگذاری شده اند .

·                                      بالاخره 12 عنصر از جمله طلا، آهن ،روی و غیره نام باستانی دارند. نه عنصر بر اسا س اجرام سماوی وهفت عنصر دیگر بر اساس شخصیتهای  افسانه ها یا اسطوره ای نام گذاری شده اند

/ 0 نظر / 11 بازدید