آیا میدانستید اگر فرانسیوم به طور طبیعی وجود داشت در صورت تماس با آب منفجر میشد ؟

اما متاسفانه فرانسیوم تنها در آزمایشگاه تولید می شود و با نیم عمر 20 دقیقه ای خود سریع از بین می رود.


بسیار سریع و خیلی شدید منفجر می شد ... چون به شدت تمایل داره پایدار بشه و برای این منظور، به شدت واکنش می ده
/ 0 نظر / 8 بازدید