تعداد برادران و خواهران

با کمی دقت می توانید تعداد پسران و دختران یک خانواده را حدس بزنید .

1- از یک نفر بخواهید که تعداد برادرانش را به اضافه 3 کند .

2- حاصل بدست آمده را در عدد 5 ضرب و عدد 20 را به آن اضافه کند .

3- حاصل به دست آمده را در عدد 2 ضرب و به تعداد خواهرها اضافه کند .

4- به حاصل، عدد 5 را اضافه و عدد 75 را از آن کم کند .

5- نتیجه را به شما بگوید .

6- عدد حاصل ( که دو رقمی است )، تعداد خواهران و برادران را مشخص می نماید.

7- عدد سمت راست تعداد خواهرها و عدد سمت چپ تعداد برادرها است.

مثال : شخصی 6 برادر و 3 خواهر دارد .

  • 9=3+6 ( تعداد برادر به اضافه 6 )

  • 45=5*9 ( ضرب کردن حاصل در عدد 5 )

  • 65=20+45 ( جمع کردن حاصل با عدد 20 )

  • 130=2*65 ( ضرب کردن حاصل در عدد 2 )

  • 133=3+130 ( اضافه کردن تعداد خواهر ها به حاصل )

  • 138=5+133 ( اضافه کردن عدد 5 به حاصل )

  • 63=75- 138 ( کم کردن عدد 75 از حاصل ) عدد 63 نمایانگر 3 خواهر و 6 برادر است.

/ 0 نظر / 10 بازدید