اعداد و سن

از یک نفر بخواهید که ارقام سن خود را با هم جمع کند ( نکته مهم این است که سن افراد معمولاً از دو رقم تشکیل شده ). سپس حاصل را از سن خود کم نماید و مجدداً عدد 4 را از حاصل بدست آمده کم کند. در پایان اعداد باقی مانده را با هم جمع بزند.

حاصل همیشه برابر با عدد 5 است. یعنی اگر این بازی در جمع دوستان و اقوام اجرا شود و همه با هم عملیات ریاضی را انجام دهند، همگی به عدد 5 می رسند!

برای مثال یکی از دوستان شما 42 سال سن دارد؛ پس باید عملیات ریاضی به این شکل انجام بگیرد :

  • 6=2+4 ( حاصل اعداد سن )

  • 36=6- 42 ( حاصل جمع سن یعنی عدد 6 از 42 سال کم می شود )

  • 32=4-36 ( کم کردن عدد 4 از حاصل بدست آمده )

  • 5=2+3 ( دو رقم حاصل با هم جمع می شوند )

/ 0 نظر / 10 بازدید